Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, VOORDAT U PAGINA'S OP DEZE WEBSITE OPENT OF GEBRUIKT.

Door uw gebruik of toegang tot deze website geeft u aan dat u met de onderstaande gebruiksvoorwaarden instemt en ze aanvaardt. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken we u deze website niet te gebruiken.

Newell Rubbermaid heeft de vrijheid op elk gewenst moment de gebruiksvoorwaarden te herzien door dit bericht bij te werken, en uw gebruik na een dergelijke wijziging geeft aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden. Controleer deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd op wijzigingen. Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door Newell Rubbermaid Inc. en haar gelieerde en dochterondernemingen (gezamenlijk 'Newell', 'Newell Rubbermaid', 'we', of 'ons'). Vragen over deze website of het beheer ervan moeten worden gericht aan de contactadressen die worden vermeld aan het eind van deze gebruiksvoorwaarden.

Om deze website te kunnen weergeven en gebruiken, hebt u toestemming om tijdelijk één exemplaar van de materialen die op deze website staan, te downloaden naar één computer en uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Met uitzondering van wat elders op deze website specifiek wordt aangegeven, is het uitdrukkelijk verboden de inhoud van deze website opnieuw te distribueren of publiceren, of commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van Newell Rubbermaid en eventuele eigenaars van auteursrechten van wie wij een licentie hebben verkregen. Dergelijke verzoeken om toestemming moeten worden gericht aan het hieronder vermelde contactadres. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Door het downloaden van informatie, inhoud of afbeeldingen van deze website wordt geen enkel recht of eigendom van dergelijke informatie, inhoud of afbeeldingen aan u overgedragen, en dergelijke informatie, inhoud of afbeeldingen mag uitsluitend conform deze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt. U mag zonder schriftelijke toestemming van Newell Rubbermaid van geen enkel deel of materiaal van deze site een mirror- of archiefkopie op een server of computer maken.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden en deze onafhankelijke derden zijn uitsluitend verantwoordelijk voor die websites, en het gebruik ervan is uitsluitend voor uw eigen risico. Newell Rubbermaid heeft geen controle over of beleid betreffende dergelijke websites van derden en we zijn niet verantwoordelijk en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor de inhoud, accuraatheid of betrouwbaarheid van websites die via een hyperlink met deze website zijn gekoppeld. Degenen die toegang verkiezen te krijgen tot informatie van deze website (inclusief informatie verkregen via een hyperlink), zijn er uitsluitend zelf verantwoordelijk voor dat deze informatie conform alle toepasselijke wetgeving is.

Gebruik van deze website

Newell Rubbermaid verleent u hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-commerciële, niet-overdraagbare licentie voor toegang en gebruik van deze website.

Niettegenstaande enige andersluidende bepalingen in de gebruiksvoorwaarden, is u het verboden:
(1) kennisgevingen betreffende eigendomsrecht te verwijderen van deze website of van eventuele kopieën ervan;
(2) deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden of ten bate van een derde of op elke manier die niet wordt toegestaan door de verleende licentie;
(3) deze website te gebruiken om informatie te ontwikkelen, genereren, overdragen of opslaan die: (A) een inbreuk vormt op de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van derden; (B) lasterlijk of schadelijk is; of (C) op enigerlei wijze het normale gebruik van deze website voor een ander verhindert of op andere wijze belemmert.
(4) te proberen deze website te decompileren, reverse-engineeren of hacken of te proberen beveiligingsmaatregelen, codering en/of de digitale beheertechnologie te omzeilen of te verbreken betreffende rechten die Newell Rubbermaid heeft geïmplementeerd voor deze website en/of door Newell Rubbermaid overgedragen, verwerkt of opgeslagen; of
(5) deze website te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Inhoud van Newell Rubbermaid

Newell Rubbermaid, gelieerde ondernemingen en licentieverleners bezitten en behouden alle eigendomsrechten in deze website. De inhoud van deze website omvat, maar is niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, illustraties, geluidsopnamen en video-opnamen die het bezit zijn van of worden gelicentieerd door Newell Rubbermaid en gelieerde ondernemingen en licentieverleners ('Inhoud van Newell Rubbermaid') en die beschermd is onder Amerikaanse en internationale wetten op handelsmerken en auteursrecht. Behalve zoals anders bepaald, verleent Newell Rubbermaid u hierbij een niet-exclusieve, niet-toewijsbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik of de weergave van één exemplaar van de inhoud van deze website voor persoonlijk, educatief en niet-commercieel gebruik, mits u alle handelsmerk- en auteursrechtelijke meldingen in deze materialen handhaaft. Behalve zoals anders bepaald mag niets van het materiaal op deze website worden gereproduceerd, gewijzigd, gebruikt voor afgeleid werk, gepubliceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Newell Rubbermaid. Elk niet-goedgekeurd of verboden gebruik van het materiaal op deze website kan de overtreder blootstellen aan civiele en strafrechtelijke vervolging onder de toepasselijke wet.

Inhoud van gebruikers

Delen van deze website zijn bedoeld om open uitwisseling van informatie en ideeën te stimuleren. Newell Rubbermaid biedt u de mogelijkheid om informatie te publiceren, over te dragen of te verzenden naar blogs, discussiefora en andere openbare delen van deze website ('Openbare fora'). U begrijpt dat alle inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, illustraties, geluidsopnamen en video-opnamen, ongeacht of deze openbaar zijn gepubliceerd of privé zijn overgedragen naar deze website ('Inhoud van gebruikers'), uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de verzender. Dat betekent dat u, en niet Newell Rubbermaid, geheel verantwoordelijk bent voor alle Inhoud van gebruikers die u uploadt, publiceert, per e-mail verzendt, overdraagt of op andere wijze via deze website beschikbaar maakt. Newell Rubbermaid is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid, integriteit of kwaliteit van de Inhoud van gebruikers die via deze website wordt gepubliceerd en controleert, onderschrijft of garandeert deze evenmin. Newell Rubbermaid controleert niet elke publicatie van Inhoud van gebruikers op deze website. Onverminderd het voorgaande, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Newell Rubbermaid zich het recht voorbehoudt alle Inhoud van gebruikers te beoordelen, verwijderen of bewerken die, naar het oordeel van Newell Rubbermaid, deze gebruiksvoorwaarden overschrijdt, schadelijk of aanstootgevend geacht kan worden of de veiligheid van anderen bedreigt.

Het is u specifiek verboden Inhoud van gebruikers te publiceren die: (i) haat, pesterij of enig type fysiek geweld voorstaat tegen ongeacht welke groep of individuen; (ii) informatie bevat die beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of kwaadsprekend is; of (iii) rechten van anderen overtreedt betreffende auteursrecht, handelsmerken of andere intellectuele eigendom.

U gaat ermee akkoord dat u alle risico's moet evalueren en dragen in verband met het gebruik van Inhoud van gebruikers, inclusief vertrouwen op accuraatheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Inhoud van gebruikers. U erkent dat u op Inhoud van gebruikers die via deze website wordt ingediend, niet kunt vertrouwen.

Door Inhoud van gebruikers op deze website te publiceren, geeft u aan dat: (a) u eigenaar bent of een geldige licentie bezit van alle Inhoud van gebruikers die u indient; (b) u geen overeenkomst met derden overtreedt door de Inhoud van gebruikers in te dienen; en (c) geen enkel deel van de Inhoud van gebruikers die u indient handelsmerk-, auteurs-, octrooi, of ander eigendomsrecht van derden schendt of toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt.

Bovendien verleent u, door Inhoud van gebruikers te publiceren, aan Newell Rubbermaid een eeuwigdurende, niet-exclusieve, rechtenvrije, in sublicentie verleenbare, wereldwijde licentie om alle Inhoud van gebruikers die aan Newell Rubbermaid verstrekt is of op deze website is gepubliceerd te gebruiken, reproduceren, marketen, opslaan, distribueren, openbaar en privé tentoon te stellen, communiceren, openbaar en privé uit te voeren, over te dragen, laten overdragen, ervan afgeleide werken te creëren en te promoten in elk nu bekend of in de toekomst ontwikkeld medium voor redactionele, commerciële promotionele of andere doeleinden.

Verboden gedrag

Door uw gebruik van of toegang tot deze website, geeft u aan, garandeert u, en gaat u ermee akkoord dat u:
• niets zult doen dat de juiste werking van onze website onmogelijk kan maken of kan overbelasten of hinderen;
• geen spam of andere ongeoorloofde advertenties of verzoeken via of met gebruik van de website zult verzenden;
• geen adressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens (gezamenlijk 'Contactgegevens') van websitegebruikers zult verzamelen of gebruiken zonder toestemming van dergelijke gebruikers;
• geen privégegevens zult vragen van websitegebruikers;
• geen valse persoonsgegevens in uw profiel zult plaatsen, niet meer dan één profiel zult creëren, uw profiel niet zult overdragen, geen profiel zult creëren voor anderen dan uzelf en zonder toestemming geen pagina's zult creëren;
• uw profiel niet voor commerciële doeleinden zult gebruiken;
• geen enkele gebruiker zult intimideren of pesten;
• niets zult doen dat illegaal, schendend, frauduleus, of kwaadwillend is of dat andere websitegebruikers kan schaden of aansprakelijk kan maken; of
• niets van het bovenstaande zult proberen, aanmoedigen of mogelijk zult maken.

Richtlijnen voor de gemeenschap

Door uw gebruik van of toegang tot de website, bent u verplicht onze richtlijnen voor de gemeenschap te volgen.

WEL DOEN:
Alle gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetten volgen; en accurate, wettige en interessante inhoud bijdragen.

NIET DOEN:
Geen informatie indienen, publiceren of op andere wijze voor of via deze website beschikbaar maken die:

• onwettig, treiterend, beledigend, grof, bedreigend, obsceen, schadelijk, onrechtmatig of lasterlijk is, of inbreuk maakt op de privacy van iemand anders;
• het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, octrooi of eigendomsrecht schendt van een andere partij;
• wormen, virussen of anderen schadelijke, storende of destructieve bestanden, code of programma's bevat;
• ongeoorloofde advertenties, promotioneel materiaal, kettingbrieven, spam, ongewenste mail of een ander type ongevraagde massamail bevat aan mensen of instanties die niet akkoord zijn gegaan met deelname aan dergelijke zendingen;
• waarvoor u geen recht hebt om het in te dienen, te publiceren, te verspreiden of over te dragen.

Gebruik deze website op geen enkele wijze om:
• uzelf uit te geven voor een andere persoon of entiteit; onterecht te beweren dat u een persoon of entiteit vertegenwoordigt of op andere wijze uw relatie met deze persoon of entiteit onjuist voor te spiegelen; opzettelijk informatie, inclusief kopteksten, afzenderadressen en andere internetprotocoladressen weg te laten, te verwijderen, vervalsen of verkeerd voor te stellen; of op andere wijze identificatie te verbergen van de oorsprong van de inhoud die u via deze website indient of doorgeeft;
• de normale gespreksgang te verstoren of op een manier te handelen die het vermogen van gebruikers om aan real-time uitwisselingen deel te nemen, negatief beïnvloedt;
• op enigerlei wijze deze website of servers of netwerken die verbonden zijn met deze website te onderbreken, storen of beschadigen;
• een andere gebruiker elektronisch te stalken of pesten;
• deel te nemen aan activiteiten die het persoonlijke recht op privacy van anderen kunnen schenden, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen en verspreiden van informatie over andere gebruikers zonder hun toestemming, met uitzondering van wat is toegestaan onder de toepasselijke wet; of
• deze website te gebruiken op een wijze die in strijd is met toepasselijke wetten of regelgeving, inclusief de regels en richtlijnen die zijn vastgesteld door Newell Rubbermaid.

Door uw gebruik van de website gaat u ermee akkoord deze verboden handelingen niet uit te voeren en de Richtlijnen voor de gemeenschap te volgen. Het niet volgen van deze richtlijnen leidt tot beëindiging van uw account. Newell Rubbermaid behoudt zich ook het recht voor andere passende maatregelen te nemen, inclusief, maar niet beperkt tot, juridische stappen, als reactie op verboden gedrag of schending van de Richtlijnen voor de gemeenschap.

Melding en procedure voor het indienen van klachten betreffende schending van het auteursrecht

Conform titel 17, United States Code, sectie 512(c)(2) moeten meldingen van klachten betreffende schending van het auteursrecht worden ingediend bij de volgende Aangestelde afgevaardigde:

Serviceprovider(s): Newell Rubbermaid Inc.
Naam van de afgevaardigde die is aangesteld om klachtenmeldingen betreffende schendingen van het auteursrecht te ontvangen: General Counsel
Volledig adres van de Aangestelde afgevaardigde naar wie meldingen moeten worden gezonden:
3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, VS
Telefoonnummer van de Aangestelde afgevaardigde:+1 770.418.7000
Faxnummer van de Aangestelde afgevaardigde:+1 770.677.8000
E-mailadres van de Aangestelde afgevaardigde: copyright@newellco.com

Voor een doeltreffende verwerking moet de melding schriftelijk worden ingediend en het volgende bevatten:
1. een handgeschreven of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan wordt beweerd dat het geschonden werd;
2. identificatie van het werk waarvan wordt beweerd dat het auteursrecht geschonden werd, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één website met één melding worden behandeld, een representatieve lijst met dergelijke werken op die site;
3. identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het auteursrecht is geschonden of het doelwit is van een dergelijke activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden afgesloten, en voldoende informatie voor de serviceprovider om het materiaal te vinden;
4. voldoende informatie om het voor de serviceprovider mogelijk te maken contact op te nemen met de partij die de klacht heeft ingediend, zoals een adres, telefoonnummer en indien mogelijk een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de partij die de klacht heeft ingediend;
5. een verklaring dat de partij die de klacht heeft ingediend te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het aangeklaagde materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn afgevaardigde of de wet;
6. een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is en, op straffe van meineed, dat de partij die de klacht indient, gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan wordt beweerd dat het geschonden is.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Newell Rubbermaid te vrijwaren van alle vorderingen en rechtsgedingen aangespannen door een derde, evenals van alle verwante schade en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria) ('Geding') die voortkomen uit of verwant zijn aan uw (a) gebruik van de website of van toepassingen, functies, inhoud of materiaal dat ermee samenhangt; (b) schendingen van de gebruiksvoorwaarden; (c) schending van de rechten van een andere persoon of entiteit; of (d) inbreuk op verklaringen, garanties en afspraken die u hierin hebt gemaakt.

Geen verklaringen of garanties

Newell Rubbermaid geeft geen verklaringen of garanties dat website vrij is van defecten, virussen of andere schadelijke componenten. We zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies dat voortkomt uit het hacken of infiltreren van deze website of de computersystemen van Newell Rubbermaid. U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR DE PASSENDE BESCHERMING EN BACK-UP VAN GEGEVENS EN/OF APPARATUUR DIE VOOR DEZE WEBSITE WORDT GEBRUIKT EN U GAAT ERMEE AKKOORD NEWELL RUBBERMAID TE VRIJWAREN VAN, EN U VERKLAART ONS NIET AAN TE KLAGEN OP GROND VAN, VORDERINGEN GEBASEERD OP HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, INCLUSIEF VORDERINGEN VOOR VERLOREN GEGEVENS, WERKVERTRAGING OF WINSTVERLIES ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN MATERIAAL OF INHOUD VAN DEZE WEBSITE.

De pagina's van deze website kunnen technische onnauwkeurigheden bevatten, evenals verouderde informatie en typografische fouten. Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, WORDT DEZE WEBSITE IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') TER BESCHIKKING GESTELD. NEWELL RUBBERMAID GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VERKOOPBAARHEID, EN GARANDEERT OP GEEN ENKELE WIJZE DE KWALITEIT, GEGEVENSINHOUD, ARTISTIEKE WAARDE, OF WETTIGHEID VAN DE INFORMATIE, INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE WORDEN OVERGEDRAGEN, ONTVANGEN, AANGEKOCHT OF OP ANDERE WIJZE BESCHIKBAAR GESTELD OF VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE. WE GARANDEREN NIET DAT DEZE WEBSITE GEEN FOUTEN BEVAT OF DAT DE FOUTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD. ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS WELLICHT UITSLUITING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET MOGELIJK, ZODAT DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Beperking van aansprakelijkheid

NEWELL RUBBERMAID ZAL IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERVING DIE VOORTKOMT UIT DE DISTRIBUTIE OF HET GEBRUIK VAN, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, DE INHOUD OF HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS BEPERKING OF AFWIJZING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NEWELL RUBBERMAID VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSGEDINGEN (ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG ZIJN VAN CONTRACTBREUK SMAAD OF ANDERSZINS) GROTER ZIJN DAN HET TOTALE BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE.

Jurisdictie en rechtskeuze

Newell Rubbermaid controleert en beheert deze website vanuit haar vestigingen in de staat Illinois in de United States of America. Tenzij anders is aangegeven, wordt het materiaal en de inhoud van deze website uitsluitend aangeboden voor de promotie van producten en diensten in de United States of America. De informatie op deze website kan verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten die niet zijn bekendgemaakt of beschikbaar zijn in uw land of regio. We doen geen verklaringen dat dergelijke informatie, producten, programma's of diensten waarnaar wordt verwezen op deze website wettig, beschikbaar of passend zijn in uw land of regio.

Het recht van de staat Illinois en de United States of America is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en ze dienen in overeenstemming met het recht van de staat Illinois en de Verenigde Staten te worden geïnterpreteerd zonder verwijzing naar strijdige wetten of de principes ervan. U en Newell Rubbermaid erkennen en accepteren hierbij onherroepelijk de exclusieve rechtsbevoegdheid van de gerechtshoven in Illinois in verband met alle gedingen die voortkomen of verwant zijn aan deze gebruiksvoorwaarden of de inhoud ervan. U en Newell Rubbermaid doen afstand van alle bezwaren die gebaseerd zijn op gebrek aan persoonlijke jurisdictie, woonplaats, ongelegen plaats van handeling of rechtbank bij een dergelijk geding.

Handelsmerken en auteursrecht

Niets op deze website mag worden uitgelegd als het verlenen van een licentie onder ongeacht welk intellectueel eigendomsrecht, inclusief elk recht met betrekking tot handelsmerken of auteursrecht, van Newell Rubbermaid of een derde, noch bij implicatie noch bij uitsluiting noch op andere wijze. Alle handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Behoudens eventuele afwijkende vermeldingen is Newell Rubbermaid eigenaar van alle handelsmerken en dienstmerken op deze website, ongeacht of ze zijn gedeponeerd of niet. Alle handelsmerken zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten van Amerika (of andere toepasselijke rechtsgebieden).

Scheidbaarheid

Indien een bepaling in deze voorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt geacht, wordt deze voorwaarde als scheidbaar van de resterende gebruiksvoorwaarden beschouwd en wordt de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende voorwaarden niet beïnvloed.

Privacy

Zie ons privacybeleid voor informatie over het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens van deze website.

Niettegenstaande verklaringen betreffende privacy, behoudt Newell Rubbermaid zich het recht voor, zonder dit u te melden, om gegevens te openbaren die in ons bezit zijn, indien dit wettelijk wordt vereist, of indien we te goeder trouw geloven dat een dergelijke handeling nodig is om aan de wet te voldoen, onze rechten of eigendommen te beschermen of verdedigen of als reactie op een noodsituatie. Sommige specifieke delen of pagina's van deze website kunnen aanvullende of andere voorwaarden bevatten met betrekking tot het gebruik van gegevens die van dergelijke delen of pagina's worden verzameld.

Algemeen

De gebruiksvoorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst met betrekking tot het gebruik van deze website en gaan voor op alle eerdere of gelijktijdige, strijdige of aanvullende communicaties.

Alle ongeoorloofde toegang tot, wijziging of aanpassing van gegevens, of elke belemmering van de beschikbaarheid van of de toegang tot deze website is steng verboden. Newell Rubbermaid behoudt zich alle beschikbare rechten en rechtsmiddelen voor en deze afwijzing mag op geen enkele wijze worden beschouwd een beperking of afwijzing te zijn van andere rechten die Newell Rubbermaid mogelijk heeft.

Sommige specifieke delen of pagina's van deze website kunnen aanvullende of andere voorwaarden bevatten met betrekking tot het gebruik van deze website. In het geval dat dergelijke voorwaarden in tegenspraak zijn met deze gebruiksvoorwaarden, zijn dergelijke voorwaarden van kracht.

Tenzij anders wordt aangegeven, is al het materiaal op deze site © 2010 Newell Rubbermaid Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Contactgegevens:

Vragen over deze voorwaarden kunnen worden gericht aan:
E-Business Team
Newell Rubbermaid Inc.
29 East Stephenson Street
Freeport, IL 61032, VS

ebusiness@newellco.com

Vragen over onze producten moeten niet naar dit adres worden gestuurd, aangezien ze daar niet worden beantwoord.

Member Login

Register